Lietošanas noteikumi

Šie vēstures krātuves Latvijas dzimtas (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē SIA RENIV, reģ. Nr. 40103241367 (turpmāk tekstā – latvijasdzimtas.lv).


2. Portāls ir plašam sabiedrības lokam paredzēta Latvijas vēstures krātuve, kuru var veidot ikviens. Latvijasdzimtas.lv var meklēt personu ierakstus, kas nākuši no arhīviem vai citiem vēstures avotiem, pārrakstīt digitalizētos arhīvu ierakstus pretī saņemt atlīdzību no ieraksta aplūkotājiem, veidot savu dzimtas koku vai to pasūtīt pie jau pieredzējušiem dzimtas koku veidotājiem, veidot digitālo Latvijas karti “Tad un tagad”.

3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Latvijasdzimtas.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma noteikumus) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Latvijasdzimtas.lv ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem- dalībniekiem ir :

-iespēja piedalīties Portāla personas ierakstu papildināšanā- pārrakstot arhīva un citus dokumentus, par to saņemot atlīdzību (Reģistrēta lietotāja- dalībnieka atlīdzības un tās izmaksas noteikumi) vai iespēju aplūkot datus atlīdzības summas apmērā.

- tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus (ievērojot Distances līguma noteikumus) par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī.

Latvijasdzimtas.lv ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju /lietotāju- dalībnieku, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
7. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam / lietotājam-dalībniekam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam vai lietotājam- dalībniekamdrīkst būt tikai viens profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Reģistrēta lietotāja vai lietotāja- dalībnieka profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citupersonu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.
8. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam /lietotājam-dalībniekam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
9. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.
10. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju /lietotāju- dalībnieku profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.
11. Katrs Portāla lietotājs/ lietotājs-dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem/ lietotājiem- dalībniekiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam / lietotājam-dalībniekam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības vai uz saturu neattiecas autortiesības.
12. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem, lietotājiem-dalībniekiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) , kas:
12.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
12.2. aizskar personas godu un cieņu;
12.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
12.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
12.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
12.6. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
12.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
12.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
12.9. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
12.10. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
12.11. pārkāpj normatīvos aktus.

13. Latvijasdzimtas.lv neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju/lietotāju-dalībnieku savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Latvijasdzimtas.lv neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju/lietotāju-dalībnieku savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Latvijasdzimtas.lv. Bez tam Latvijasdzimtas.lv nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

14. Portāla lietotājam/lietotājam-dalībniekam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Latvijasdzimtas.lv tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Latvijasdzimtas.lv un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja/lietotāja-dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ.
15. Ja Portāla lietotājam/lietotājam-dalībniekam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja/lietotāja-dalībnieka profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam/lietotājam-dalībniekam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
16. Portāla lietotājs/lietotājs-dalībnieks piekrīt saņemt informāciju no Latvijasdzimtas.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
17. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Latvijasdzimtas.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Latvijasdzimtas.lv un trešajām personām.
18. Visi strīdi starp Latvijasdzimtas.lv un Portāla lietotājiem/lietotājiem-dalībniekiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.